-->
Natural Natural

જિલ્લાની આંતરીક બદલીઓ કોમ્પ્યુટરાઈઝ સિસ્ટમથી કરવા બાબત.

 જિલ્લાની આંતરીક બદલીઓ કોમ્પ્યુટરાઈઝ સિસ્ટમથી કરવા બાબત.


0nline Colleges A teacher is a person who help others to acquire knowledge, competences or values.Online Classes Informally the role of teacher may be taken on by anyone (e.g. when showing a colleague how to perform a specific task). In some countries, teaching young people of school age may be carried out in an informal setting, such as within the family, rather than in formal setting such as a school or college. Som other professions may involve a significant amount of teaching.Massage School Dallas Texa In most countries, formal teaching is usually carried out by paid professional teachers. This article focuses on those who are employed, as their main role, to teach others in a formal education context, such as at a school or other place of initial formal education or training.Teaching is a highly complex activity. This is in part because teaching is a social practice, that takes place in a specific context (time, place, culture, socio-political-economic situation etc.) and therefore reflects the values o that specific context. Factors that influence wha is expected (or required) of teachers nclude history and tradition, social views about the purpose of education, accepted theories about learning etc Online College Course.

Research shows that student motivation and attitudes towards school are closely linked to student-teacher relationships. Enthusiastic teachers are particularly good at creating beneficial relations with their students. Their ability to create effective learning environments that foster student achievement depends on th kind of relationship they build with their student Useful teacher-to-student interactions are crucia in linking academic success with personal achievement. Here, personal success is a student's internal goal of improving himself, whereas academic success includes the goals h receives from his superior. A teacher must guid her student in aligning her personal goals with h academic goals. Students who receive this positive influence show stronger self-confidenc and greater 
પ્રાથમિક શિક્ષકોના આંતરિક બદલી કેમ્પ સ્થગિત રાખવા બાબત નિયામકશ્રીનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર વાંચો 👇

જિલ્લાની આંતરીક બદલીઓ કોમ્પ્યુટરાઈઝ સિસ્ટમથી કરવા બાબત.

આંતરીક બદલી સમયે ધ્યાને રાખવાની બાબતો-

જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી શાસનાધિકારીએ www.egujarat.in ઉપર Default Password Login થવાનુ રહેતો તથા Pasword બદલીને ખાલી જગ્યાઓની એન્ટ્રી કરવાની રહેશે. શિક્ષણ વિભાગના સંદર્ભે ઠરાવના પ્રકરણ-(૩)ની જોગવાઈ અનુસાર કેમ્પ જાહેર થાય ત્યારે તે માસની પહેલી તારીખની સ્થિતિએ વિભાગ/વિષયવાર ચોખ્ખી ખાલી જગ્યા ગણવાની રહેશે એટલે કે તા.01/06/2022 ની સ્થિતિએ ચોખ્ખી ખાલી જગ્યાઓ અપલોડ કરવાની રહેશે. ખાલી જગ્યાઓ અપલોડ કરતી વખતે જિલ્લા વિભાજનમાં જે શિક્ષકો વિકલ્પ મુજબ શાળા ફાળવણીનો હુકમ કરેલ છે તેવા શિક્ષકો પૈકી છૂટા ન થયેલ હોય તે કિસ્સામાં શિક્ષકની હાલની શાળા ખાલી જગ્યા તરીકે દર્શાવવાની રહેશે, અને જે શાળામાં ફાળવણી કરવામાં આવી છે, તે જગ્યા ભરાયેલી ગણવાની રહેશે.જે પ્રાથમિક શિક્ષક/વિદ્યાસહાયકની અગાઉ આંતરીક કે જિલ્લાફેરબદલી થયેલ હોય અને 10%થી વધુ ખાલી જગ્યાના કારણે છૂટા કરવામાં આવેલ ન હોય તો તેવા કિસ્સામાં મૂળ શાળાની જગ્યા ખાલી જગ્યા તરીકે દર્શાવવાની રહેશે અને બદલીની શાળામાં જગ્યા ભરેલી ગણવાની રહેશે. જો કોઈ જિલ્લામાં કોઈ પણ જગ્યા માટે નામ હાઈકોર્ટ દ્વારા વચગાળાના હુકમથી જે તે જગ્યાખાલી રાખવા માટે હુકમ કરેલ હોય અને કેસનો આખરી ચુકાદો આવવાનો બાકી હોય તેવાકિસ્સામાં નામ.હાઈકોર્ટના આદેશાનુસાર કાર્યવાહી હાથ ધરવાની રહેશે. જેથી નામ.હાઈકોર્ટની અવમાનનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત ન થાય. આ કચેરીના તા.19/05/2022 ના પત્ર સંદર્ભે આપના દ્વારા રજૂ કરેલ કાર્યરત શાળાઓની

વિગતો અનુસાર (શાળાના નામ, શાળાના ડાયસકોડ, પે-સેન્ટરના નામ અને પે-સેન્ટરના ડાયસકોડ) ની વિગતો પુનઃ ચકાસી ખાલી જગ્યાઓ ઓનલાઇન અપલોડ કરવાની રહેશે, આપના દ્વારા ખોટી શાળા ડાયસકોડ ખાલી જગ્યાઓ અપલોડ કરવાને કારણે જે તે પ્રાથમિક શિક્ષક વિદ્યાસહાયક દ્વારા શાળા પસંદગી કરી લીધા બાદ બદલી હુકમનો અમલ કરવા બાબતેજો કોઈ વડીવટી કે કાયદાકીય પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થશે તો તેની સઘળી જવાબદારી આપની રહેશે. શિક્ષણ વિભાગના સંદર્ભદર્શિત ઠરાવના પ્રકરણ-૭ સામાન્ય સૂચનાઓના ક્રમ-14 ની જોગવાઈ મુજબ કોઈ પણ પ્રકારની માંગણીની બદલીમાં ભાગ લેનાર પ્રાથમિક શિક્ષક/વિદ્યાસહાયક પુખ્ત ઉંમર અને પુરતી સમજણ ધરાવતાં હોય તથા અન્ય ઉમેદવારને અન્યાય થવાની સંભાવના હોઈ એક વાર ઓનલાઈન માંગણીની પસંદ કરેલ જિલ્લો શાળાનો હુકમ કોઇ પણ સંજોગોમાં રદ થઈ શકશે નહી. જેથી ખરેખર આંતરિક બદલી કરાવવા ઈચ્છતા હોય તેવા પ્રાથમિક શિક્ષક વિદ્યાસહાયકે જ સૂચવેલ વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન આંતરીક બદલીની અરજી કરવાની રહેશે.

આંતરીક ઓનલાઈન બદલી-2022 

09.06.2022 થી 12.06.2022
જિલ્લા લોગીનમાંથી ઓનલાઈન જગ્યા અપલોડ કરવાની કામગીરી કરવાની રહેશે.

13.06.2022
અપલોડ થયેલ જગ્યાઓનું વેરીફેશન કામગીરી કરવાની રહેશે.


14.06.2022 થી 16.06.2022
શિક્ષકોએ અરજી કરવાની રહેશે.

17.06.2022 થી 19.06.2022
TPEO લોગીનમાંથી એપ્રુવ/ રિજેક્ટ કામગીરી કરવાની રહેશે.

20.06.2022 થી 22.06.2022
DPEO લોગીનમાંથી એપ્રુવ/ રિજેક્ટ કામગીરી કરવાની રહેશે.

23.06.2022 થી 26.06.2022
રાજય લોગીનમાંથી ડેટા વેરીફીકેશન કામગીરી કરવાની રહેશે.

27.06.2022 થી 28.06.2022
ઓર્ડર જનરેટ થશે.

ઓનલાઇન બદલી માટે ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું તેની સંપૂર્ણ સમજ  - CLICK HERE


personal and academic success tha those without these teacher interactions.Student are likely to build stronger relations with teacher who are friendly and supportive and will show more interest in courses taught by these teachers. Teachers that spend more time interacting and working directly with students ar perceived as supportive and effective teachers. Effective teachers have been shown to invite student participation and decision making, allo humor into their classroom, and demonstrate a willingness to play Online College Course.

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter