-->
Natural Natural

VEERGATHA PROJECT 3.0 બાબત.

Post a Comment

 

Veergatha Project 3.0 બાબત.

ઉપરોકત વિષય અને સંદર્ભ અન્વયે જણાવવાનું કે, વીરગાથા પ્રોજેક્ટ 3.0 બાબતે તા. 6/9/2023ના રોજ MOE તરફથી ઓનલાઇન વીસી કરવામાં આવેલ હતી. જે MOEના Additional Secretary, shree Vipinkumar દ્વારા લેવાયેલ હતી. જેમાં ગુજરાત રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓ બહોળી સંખ્યામાં ભાગ લે તેવી સૂચના મળેલ છે
MOEના પત્રના અનુસંધાને વીરગાથા પ્રોજેક્ટની તારીખ 30.9.2023 સુધી Extend કરવામાં આવેલ છે. જે ધ્યાને લેશો,  પ્રોજેક્ટમાં ગુજરાત રાજ્યની તમામ શાળાની ધોરણ મુજબની કેટેગરી (ધોરણ 3 થી 5, ધોરણ 6 થી 8, ધોરણ 9થી 10 અને ધોરણ 11 થી 12)ના વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા MyGov Portal પર દર્શાવવી અને તે પૈકીની કેટેગરી વાઇઝ્ડ શ્રેષ્ઠ ચાર કૃતિ અપલોડ કરવી.
 
– જો શાળા 1 થી 5 ધોરણની હોય, તો ધોરણ 3 થી 5ની કેટેગરીમાંથી 4 કૃતિ અપલોડ કરી શકાશે, – જો શાળા 1 થી 8 ધોરણની હોય, તો ધોરણ 3 થી 5 કેટેગરીમાંથી 2 કૃતિ અને ધોરણ 6 થી 8માંથી 2 કૃતિ અપલોડ કરી શકાશે.
જો શાળા 1 થી 10 ધોરણની હોય, તો ધોરણ 3 થી 5 કેટેગરી, ધોરણ 6 થી 8 અને ધોરણ 9થી 10 પૈકી 1-1 એમ કુલ ત્રણ અને કોઇ પણ એક કેટેગરીમાંથી 1 કૃતિ એમ ચાર અપલોડ કરી શકાશે. જો શાળા ધોરણ 1 થી 12 ની હોય, તો તમામ ધોરણવાઇઝ્ડ કેટેગરીમાંથી 1-1 એમ કુલ 4 કૃતિ અપલોડ કરી શકાશે. જિલ્લા કક્ષાએ, સીઆરસી દ્વારા પોતાના ક્લસ્ટરની તમામ શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવુ અને તે પૈકી દરેક શાળાની કૃતિ અપલોડ કરાવવી.
બીઆરસી દ્વારા પોતાના ક્લસ્ટરની શાળાઓના રજીસ્ટ્રેશન બાબતે દેખરેખ રાખવી,
માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક કક્ષાએ એસવીએસ કન્વીનર દ્વારા પોતાના સંકુલની તમામ શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવુ અને તે પૈકી દરેક શાળાની 4 કૃતિ અપલોડ કરાવવી.
 જિલ્લાના AEI, AI દ્વારા ઉક્ત બાબતે મોનીટરીંગ કરવું, જિલ્લા કક્ષાએ નિયુક્ત થયેલ નોડલશ્રી દ્વારા તમામ સ્તરે સતત મોનીટરીંગ કરવુ તેમ સતત માર્ગદર્શન આપવુ.
 આગામી તા.18/9/2023ના રોજ ઓનલાઇન વિડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જીસીઇઆરટી કક્ષાએથી રજીસ્ટ્રેશન સંદર્ભે અહેવાલ લેવામાં આવશે. 

વીર ગાથા પ્રોજેક્ટ વીર ગાથાની સ્થાપના 2021 માં વીરતા પુરસ્કાર પોર્ટલ (GAP) હેઠળ કરવામાં આવી હતી જેનો ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓમાં વીરતા પુરસ્કાર મેળવનારાઓના બહાદુરીના કાર્યોની વિગતો અને આ બહાદુર હૃદયોની જીવનકથાઓને વિદ્યાર્થીઓમાં પ્રસારિત કરવાના હેતુથી કરવામાં આવી હતી જેથી કરીને દેશભક્તિની ભાવના જાગૃત કરી શકાય. તેમની વચ્ચે નાગરિક ચેતનાના મૂલ્યો. પ્રોજેક્ટ વીર ગાથાએ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને શૌર્ય પુરસ્કાર વિજેતાઓ પર આધારિત સર્જનાત્મક પ્રોજેક્ટ્સ/પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડીને આ ઉમદા ઉદ્દેશ્યને વધુ ઊંડું બનાવ્યું. આના ભાગરૂપે, વિદ્યાર્થીઓએ આ વીરતા પુરસ્કાર વિજેતાઓ પર કલા, કવિતાઓ, નિબંધો અને મલ્ટીમીડિયા જેવા વિવિધ માધ્યમો દ્વારા વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સ તૈયાર કર્યા હતા અને સંરક્ષણ મંત્રાલય અને શિક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા રાષ્ટ્રીય સ્તરે શ્રેષ્ઠ પ્રોજેક્ટ્સ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.

આ પ્રોજેક્ટ દર વર્ષે પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી સાથે જોડાયેલો છે. 2021-22માં આયોજિત વીર ગાથા 1.0માં 8 લાખ અને 2022-23માં આયોજિત વીર ગાથા 2.0.માં 19.5 લાખની ભાગીદારી સાથે વીર ગાથાને અસાધારણ સફળતા મળી છે. માનનીય રક્ષા મંત્રી અને માનનીય શિક્ષણ મંત્રીએ વીર ગાથાને ‘ભારતના વિદ્યાર્થીઓમાં ક્રાંતિની શરૂઆત’ તરીકે પ્રશંસા કરી છે.

તારીખ 1 4 2005 પહેલાં નિમણૂક પામેલા nps ભવિષ્ય નિધિ ખાતા ધરાવતા શિક્ષકોને જૂની પેન્શન યોજના હેઠળ સમાવવા બાબત
સંરક્ષણ મંત્રાલય (MoD) એ શિક્ષણ મંત્રાલય (MoE) સાથે મળીને વર્તમાન વર્ષ 2023-24માં પ્રોજેક્ટ વીર ગાથા 3.0 શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

Topic & Categories

CategoriesActivitiesSuggestive Topics
Class 3 to 5Poem/ Paragraph (150 words) /Painting/ Drawing/ Multimedia Presentation/Videoi) My role model is (Gallantry Award winner) The values which I have learnt from his/her life are..

Or

ii) The Gallantry Award winner gave the supreme sacrifice for our nation. If given a chance for keeping his/her memory alive, I would like to.
Or

iii) Rani Lakshmibai came into my dream. She wanted me to serve our nation by

Or

iv) 1857 Mutiny has been marked as the First war of Indian Independence. The life story of (name of the freedom fighter) motivates me to

Or

v) Role of Tribal Uprising in Freedom Struggle.

Class 6 to 8Poem/ Paragraph (300 words) /Painting/ Drawing/
Multimedia Presentation/Video
Class 9  to 10Poem/ Essay (7


S.No.
Area of Assessment4 Marks3 Marks2 Marks1 Mark
1Originality of expressionFresh, distinctive
approach. It is highly
imaginative or creative
Conveys some
creative, imaginative, or
insightful ideas beyond
the commonplace
Reflects few
creative, substantive, or
imaginative ideas out of
the ordinary
Communicates
no substantive or
imaginative ideas and is
unremarkable
2PresentationExpression is highly impressive and the content is very well organizedFluent
Expression and the
content   is well organized
Message is sometimes difficult to follow
and content is fairly well organized
Message cannot be understood and the content
is poorly organized
3SupportArguments are very well supported (with insightful examples, arguments, and details). The essay includes quotes/ passages from the text and a strong analysis of their significance.Arguments are well supported. The author uses specific examples, arguments, and details to support key ideas.Some key issues are unsupported. The main idea is clear but the supporting information is too general.Several key issues are unsupported. Main idea is somewhat clear but there is need for more supporting information
4Relevance to the topicInformation is very much relevant to the topic and cites recent examples.Information is relevant to the topicSome information is irrelevant to the topicVery little relevance
Class 11 to 12Poem /Essay (1000 words) /Painting/ Drawing/
Multimedia Presentation/Video

Project Timelines

The following timelines of the project may be followed

TimelineParticulars
28 July to 15 September 2023After the conduct of activities at the school level, the school shall upload 01 best entry per category i.e. a total of 04 entries from each school, at the MyGov portal.

Category-1 (Class 3 to 5) : 01 best entry
Category-2 (Class 6 to 8) : 01 best entry
Category-3 (Class 9 to 10) : 01 best entry
Category-4 (Class 11 to 12) : 01 best entry

NOTE: Schools with highest class upto class 5, 8 and 10 can also submit total 4 entries. The breakup is as under:-

(i). Schools upto class 10

School will submit 01 best entry in each of the Category-1, 2 & 3.
School can submit an extra entry in any one of Category-1, 2 & 3.
Total entries to be submitted by school is 04.

(ii). Schools upto class 8

School will submit 01 best entry in Category-1 & 2.
School can submit two extra best entries in Category-1 & 2.
Total entries to be submitted by school is 04.

(iii). Schools upto class 5

Since there is only one Category for School upto class 5, the school will submit 04 best entries in Category-1.

17 September to 17 October 2023District level evaluation of entries submitted by schools to be done by District level Nodal Officers to be appointed by States/UTs Nodal Officers /Education Department. Rubrics for evaluation are given at Annexure l.

Best entries of District level will be forwarded by District Level Nodal Officers to State / UT Level Nodal Officers(s) through MyGov Portal.

19 October to 10 November 2023Evaluation of entries submitted by District Level Nodal Officers to be done at State/UT level by State / UT Level Nodal Officers(s). Rubrics for evaluation are given at Annexure l.

States / UTs Level Nodal Officers will give (through MyGov Portal) the best entries (as per Annexure II) to Ministry of Education Government of India for the National Level Evaluation.

States/UTs will need to confirm the genuineness and originality of the entry being given for the National Level Selection through telephonic / video call interview or any other mode as appropriate.

14 November To 10 December 2023Evaluation at National Level (by the committee to be constituted by MoE)
By 15 December 2023Submission of Result of National Level Evaluation to MoE by National Level Committee
By 20 Dec 2023Forwarding of results by MoE to MoD

(*Schools must not wait for the last date of submission. As soon as the activities are completed at the school level and 01 best entry in each category is shortlisted by schools, they shall submit the same at the given portal)

Evaluation of Entries:

i) The Project Veer Gatha 3.0 will have 3 levels: District level, State/ UT Level and National level.

ii) The Evaluation will take place at every level i.e. District level, State level/ UT Level and National level. The teachers of Army Schools/ Navy Schools/ Air Force School/ Sainik School/ other Forces’ Schools/ State Board Schools/ CBSE Schools will be involved for evaluation on nomination basis.

iii) Evaluation at District Level: The State Nodal Officer/ SPDs will appoint District level Nodal Officers for evaluation of entries at District level. The District Nodal Officers/ District Education Officer will engage DIET and other officials of the concerned State/ UT/ district for the evaluations at district level.

iv) Evaluation at State/ UT Level: The responsibility of evaluation at State / UT level will be of the Nodal Officers of States/ UTs or SPDs. The Nodal Officers of States/ UTs or SPDs will engage DIET/ SCERT/ other education officials of the concerned State/ UT for the evaluations at State/ UT Level.

v) National Level Evaluation: Evaluation at National Level shall be conducted by the National level Committee which would be constituted by the Ministry of Education, Government of India.

Rewards and Recognition

There will be winners at every level. The number of winners to be declared is as follows:

• National Level – 100 winners (Super 100). No Veer Gatha Winner (at National Level) of earlier versions will be included in 100 winners (at National Level) of Veer Gatha Project 3.0.

Category: Class 3rd to 5th = 25 winners
Category: Class 6th to 8th = 25 winners
Category: Class 9th to 10th = 25 winners
Category: Class 11th to 12th = 25 winners

• State / UT Level – 08 Winners (two from each category) at State / UT level irrespective of Board (Will not include students selected in Super 100)

• District Level – 04 winners (one from each category). These will not include students selected in Super 100 and the students selected at State/UT level.

Students whose entry is uploaded at the Portal (CBSE/MyGov) will get an E-Certificate of Participation.

Guidelines for Uploading of Selected entries

  1. This is applicable for Nodal Officers of Non-CBSE Schools only. Please keep the UDISE code of the school along with all the other details of the school ready before applying.
  2. Multiple entries in the same category from a school are not allowed.
  3. Click on ‘Submit Now’ link, this will open a new page for entering Personal Details of the School.
  4. After filling Personal Details of the School, click on submit / Next button. This will open the page for making the class-wise submissions of Poem / Paragraph / Essay / painting / Multi-Media Presentation (whichever applicable).
  5. Entries can be uploaded in JPEG / PDF Formats only. Nodal officers of schools are advised to convert all selected entry files in JPG / JPEG format prior to uploading on MyGov portal
  6. In case, no submission is to be made in any of the entries, it is supposed to be left blank.
  7. At last, click on the “Submit” Button to finally submit the application.
  8. Please ensure the student details are accurate prior to making the final submission. Once the final Submission is made, it cannot be edited.

Annexure I

Rubrics for Assessment of Essay/Paragraph

S.No.Area of Assessment4 Marks3 Marks2 Marks1 Mark
1Originality of expressionFresh, distinctive
approach. It is highly
imaginative or creative
Conveys some
creative, imaginative, or
insightful ideas beyond
the commonplace
Reflects few
creative, substantive, or
imaginative ideas out of
the ordinary
Communicates
no substantive or
imaginative ideas and is
unremarkable
2PresentationExpression is highly impressive and the content is very well organizedFluent
Expression and the
content   is well organized
Message is sometimes difficult to follow
and content is fairly well organized
Message cannot be understood and the content
is poorly organized
3SupportArguments are very well supported (with insightful examples, arguments, and details). The essay includes quotes/ passages from the text and a strong analysis of their significance.Arguments are well supported. The author uses specific examples, arguments, and details to support key ideas.Some key issues are unsupported. The main idea is clear but the supporting information is too general.Several key issues are unsupported. Main idea is somewhat clear but there is need for more supporting information
4Relevance to the topicInformation is very much relevant to the topic and cites recent examples.Information is relevant to the topicSome information is irrelevant to the topicVery little relevance
Veergatha Project 3.0 Babat Paripatra 
Veergatha on line entry information video

.


Veergatha Project 3.0 Babat Paripatra 
Veergatha on line entry information video

.

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter